Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008471992

Fond již neexistuje. Fond byl sloučen k 31.12.2019 do fondu Amundi CR Sporokonto.

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.14% +0.35% +0.54% +1.07% -0.51% +1.39% +60.92%
Výkon p.a. - - - - - -0.25% +0.28% +2.13%

Popis fondu

Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Maximální durace portfolia (úrokové riziko) je omezena shora na 1,5 roku.

Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky (české státní dluhopisy) a Evropy (podnikové a kreditní dluhopisy).

Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 80 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 1 až 1,5 roku.


Fond Amundi CR Krátkodobých dluhopisů bude k 31.12.2019 sloučen s fondem Amundi CR Sporokonto. Přejímající fond uplatňuje velmi podobné investiční strategie jako zanikající fondy. Podílníci tak mohou pokračovat ve své investici v přejímajícím fondu. Pokud podílníci se změnou souhlasí, není potřeba činit jakékoliv kroky. Pokud se sloučením či splynutím nesouhlasí, potom mají možnost bez poplatku přestoupit do jiného fondu obhospodařovaného Amundi CR nebo požádat o odkup podílových listů, a to až do rozhodného dne (31.12.2019).

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.14% +0.35% +0.54% +1.07% -0.51% +1.39% +60.92%
Výkon p.a. - - - - - -0.25% +0.28% +2.13%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
- +1.07% -1.36% -1.55% +0.88% +2.37% +0.71% +0.55% +1.62% +0.08%

Výhody fondu

  • - Riziko investice je velmi nízké

    - Výkonnost je určena krátkodobými úrokovými sazbami v ekonomice

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků

    - Větší diverzifikace než v případě investice pouze do českých státních dluhopisů

    - Měnové riziko je z velké části zajišťováno

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 100%
k 31.1.2020