KB Absolutních výnosů

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008473543

Fond již neexistuje. Fond byl sloučen k 31.12.2019 do fondu Amundi CR Krátkodobý.

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.37% +0.80% +1.24% +2.58% -0.62% +1.44% +4.66%
Výkon p.a. - - - - - -0.31% +0.29% +0.53%

Popis fondu

Cílem fondů s absolutním výnosem je přinést investorům pozitivní výnos bez ohledu v jakém tržním/ekonomickém prostředí se nacházíme. Od fondů s absolutním výnosem není požadováno, aby kopírovaly vybraný tržní ukazatel, nýbrž aby dosahovaly kladné výkonnosti i za nepříznivých podmínek. Tohoto cíle se snaží dosáhnout tím, že v portfoliu kombinují různé typy investičních strategií.


Fond KB Absolutních výnosů bude k 31.12.2019 sloučen s fondem Amundi CR Krátkodobý. Přejímající fond uplatňuje velmi podobné investiční strategie jako zanikající fondy. Podílníci tak mohou pokračovat ve své investici v přejímajícím fondu. Pokud podílníci se změnou souhlasí, není potřeba činit jakékoliv kroky. Pokud se sloučením či splynutím nesouhlasí, potom mají možnost bez poplatku přestoupit do jiného fondu obhospodařovaného Amundi CR nebo požádat o odkup podílových listů, a to až do rozhodného dne (31.12.2019).

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +0.37% +0.80% +1.24% +2.58% -0.62% +1.44% +4.66%
Výkon p.a. - - - - - -0.31% +0.29% +0.53%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
- +2.58% -2.93% +0.24% +1.23% +0.36% +1.30% +1.06% +2.11% -1.25%

Výhody fondu

  • - Vysoká flexibilita investiční strategie - fond reaguje na aktuální tržní situaci

    - Fond dokáže vydělávat i v prostředí nulových úrokových sazeb

    - Krátký investiční horizont (pouze 12 - 18 měsíců)

    - Velmi nízké riziko

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 100%
k 31.1.2020