Zpracování osobních údajů

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Informace o zpracování osobních údajů klientů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ AMUNDI CZECH REPUBLIC INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

(ke dni 25.5.2018)

Ve skupině Amundi garantujeme vysoký standard ochrany a bezpečného nakládání s osobními údaji. Ochranu osobních údajů považujeme za naši klíčovou povinnost a s osobními údaji nakládáme vždy výhradně v souladu s platnou právní úpravou, především v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu a zpracování osobních údajů.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout jasné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany údajů.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi (dále jen „ACRIS“)
se sídlem Rohanské nábřeží 693/101, 186 00, Praha 8
IČ 60196769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
Bezplatná linka: 800 111 166
E-mail: info-cr@amundi.com

Internetová adresa: www.pioneer.cz, www.amundi.cz, www.amundi-kb.cz 


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ACRIS je investiční společnost oprávněná obhospodařovat investiční fondy v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) a rovněž ACRIS poskytuje investiční služby podle ZISIF, resp. podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), a to na základě smluv mezi ACRIS a jeho klienty. Klient poskytuje ACRIS osobní údaje pro jednání o uzavření smlouvy, ke změně či doplnění smlouvy a k plnění předmětu smlouvy mezi ACRIS a klientem. Za tímto účelem mohou být poskytovány osobní údaje potencionálních klientů, klientů, jejich zástupců, zástupců právnických osob a dalších fyzických osob, jejichž osobní údaje je ACRIS povinen zpracovávat (dále jen „klienti“).

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi klientem a ACRIS a pro splnění právních povinností ACRIS vyplývajících zejména ze ZISIF, ZPKT, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML Zákon“) a zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „CRS Zákon“). ACRIS zpracovává údaje i pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů.

Poskytnutí osobních údajů je, stejně jako uzavření smlouvy s ACRIS, dobrovolné. Bez poskytnutí těchto údajů ale pravděpodobně nedokážeme požadovanou službu poskytnout, některé údaje jsou pak nezbytné pro splnění právních povinností ACRIS při uzavření obchodu nebo poskytnutí služby. 


KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

ACRIS shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje klientů: identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, daňové údaje, údaje týkající se odborných znalostí a zkušeností klienta v oblasti investic, informace nezbytné k hodnocení rizik klienta pro účely AML Zákona a také údaje o tom, které produkty či služby jsou klientům poskytovány a jak je klienti využívají. V případě klientů, kterým ACRIS poskytuje investiční službu obhospodařování majetku či investiční poradenství, ACRIS shromažďuje a zpracovává rovněž údaje o finančním zázemí klienta a jeho investičních cílech.

ACRIS shromažďuje rovněž záznamy komunikace mezi klienty a ACRIS – nahrávky telefonních hovorů a vzájemnou písemnou komunikaci. Prostory, kde ACRIS poskytuje své investiční služby (sídlo společnosti), jsou monitorovány kamerami.

Pro Vaši představu je níže uvedeno, jaké osobní údaje jednotlivé kategorie představují.

 • Identifikační údaje klienta. 
  • Osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození, pohlaví, adresa trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, číslo průkazu totožnosti a údaje v něm uvedené, podpis, u klienta – fyzické osoby podnikatele též obchodní firma, místo podnikání, daňové identifikační číslo a IČO).
 • Kontaktní údaje klienta
  • Osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace). 
 • Platební údaje klienta
  • Údaje o bankovních účtech klienta a jím provedených platbách. 
 • Daňové údaje
  • Údaje týkající se daňového identifikačního čísla klienta a jeho daňové rezidence. 
 • Údaje o odborných znalostech a zkušenostech klienta, případně o jeho finančním zázemí a investičních cílech.
  • Údaje, které potřebujeme, abychom mohli splnit své zákonné povinnosti a řádně vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby, poskytnutí rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá odborným znalostem a zkušenostem klienta potřebným pro pochopení souvisejících rizik a případně zda odpovídá finančnímu zázemí klienta a jeho investičním cílům. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze poskytované investiční služby. 
 • Údaje o využívání služeb
  • Údaje o sjednání a využívání investičních služeb (údaje o majetkových účtech, provedených transakcích a zůstatcích na účtech apod.). Dále si dovolujeme upozornit, že na našich webových stránkách využíváme cookies. 
 • Záznamy telefonických hovorů a záznamy jiné komunikace s klientem
  • Hovory nahráváme v případech, kdy to po nás vyžaduje legislativa, když si prostřednictvím telefonu sjednáváte službu nebo měníte její nastavení. Nahráváme také hovory, když spolu řešíme reklamaci anebo máme jiný oprávněný zájem na zaznamenání rozhovoru. 
 • Kamerové záznamy
  • Pro zajištění bezpečného provozu a pro předcházení podvodům uchováváme záznamy z prostor, kde poskytujeme investiční služby (sídlo společnosti). 


KOMU ACRIS OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTŮ POSKYTUJE NEBO PŘEDÁVÁ

ACRIS předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem či pokud je to nezbytné pro ochranu práv ACRIS. ACRIS tak může předat osobní údaje státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (např. ZISIF, ZPKT, AML Zákon, CRS Zákon) – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce apod.

ACRIS předává osobní údaje dalším osobám, pokud to je nutné k naplnění předmětu smlouvy s klientem, tedy k poskytnutí investiční služby klientovi, např. převodním místům, protistranám při transakcích s cennými papíry, osobám poskytujícím klientovi službu správy a úschovy cenných papírů apod.

ACRIS může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 Nařízení GDPR; za zpracovatele ACRIS vybírá pouze takové osoby, které poskytly dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. ACRIS především pověřil zpracováním osobních údajů klientů investiční zprostředkovatele, obchodníky s cennými papíry a banky, kteří jsou distributory produktů ACRIS a zprostředkovávají uzavření smluv mezi ACRIS a klientem, a to ve stejném rozsahu, jako je zpracovává ACRIS. Investiční zprostředkovatelé, obchodníci s cennými papíry a banky pak mohou sami vystupovat v roli správců osobních údajů, a to zejména v případě, kdy rovněž poskytují služby klientům.

ACRIS může předávat osobní údaje klientů společnostem skupiny Amundi, za účelem plnění smlouvy s klientem, případně také pro zajištění ochrany rizik ACRIS či skupiny Amundi, výkaznictví, auditu a vnitřní kontroly, zejména pokud je tato povinnost stanovena zákonem.

Osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťujícím pro ACRIS služby jako rozesílání pošty.

Seznam zpracovatelů a dodavatelů, kterým jsou předávány osobní údaje, naleznete na našich webových stránkách. 


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Zpracování osobních údajů bude uskutečňováno výlučně na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. K jakémukoliv předávání osobních údajů do třetí země může dojít pouze za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené Nařízením GDPR. 


DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

ACRIS zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání kteréhokoliv smluvního vztahu mezi klientem a ACRIS a dále 10 let po zániku posledního smluvního vztahu mezi klientem a ACRIS. 


JAKÝM ZPŮSOBEM ACRIS ZAJIŠŤUJE OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů jsou pod stálou kontrolou fyzickou nebo elektronickou, skupina Amundi má nastavena dostatečná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů klientů. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 


Z JAKÝCH ZDROJŮ ACRIS OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁ

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytováním investičních služeb, údaje z dostupných veřejných rejstříků či jiných veřejných zdrojů, údaje, které jsme získali od státních úřadů nebo z databází shromažďujících údaje týkající se rizikovosti klientů dle AML Zákona (politicky exponované osoby, sankcionované osoby apod.) a dále údaje, které jste poskytli investičním zprostředkovatelům, obchodníkům s cennými papíry a bankám, kteří jsou distributory produktů ACRIS. 


PRÁVA KLIENTŮ DLE NAŘÍZENÍ GDPR

V souladu s platnou legislativou může každý klient uplatnit svá práva stanovená Nařízením GDPR. Svá práva uplatníte písemně, doručením do sídla ACRIS nebo e-mailem na gdpr@amundi.com. Jestliže klient podá žádost e-mailem, ACRIS poskytne klientovi informace rovněž e-mailem; výslovně upozorňujeme klienta na nezabezpečenost informací zaslaných touto cestou. 


 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení GDPR)
  • Klient může požádat ACRIS o potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, může požádat o přehled těchto osobních údajů. Vzhledem k tomu, že některé osobní údaje klientů ACRIS zpracovává za účelem plnění povinností daných AML Zákonem, přehled těchto konkrétních údajů bohužel klientovi nelze poskytnout. Rovněž nelze klientovi poskytnout údaje, které se týkají třetích osob nebo se dotýkají práv třetí strany.
  • ACRIS poskytne klientovi kopie zpracovávaných osobních údajů, které lze podle platné legislativy poskytnout. Za další kopie může ACRIS požadovat přiměřený poplatek, který nebude převyšovat náklady nezbytné k poskytnutí informace. 
 • Právo na opravu (čl. 16 Nařízení GDPR)
  • Klient má vždy právo na opravu svých osobních údajů. Pokud zjistíte, že vaše údaje jsou nepřesné či neúplné, samozřejmě je opravíme či doplníme.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (čl. 17 Nařízení GDPR)
  • Klient má právo na to, aby ACRIS vymazal jeho osobní údaje, pokud jsou zpracovávány neoprávněně. Pokud je však zpracování osobních údajů klienta nezbytné, zejména pro splnění právní povinnosti ACRIS či aby ACRIS mohl klientovi poskytovat nezbytné investiční služby, není možné osobní údaje vymazat, i když o to klient požádá. Jakmile skončí účel, pro který jsou údaje klienta zpracovávány, ACRIS je sám smaže či anonymizuje. 
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení GDPR)
  • Klient má právo na to, aby ACRIS omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
   • a) pokud klient popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby ACRIS mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
   • b) zpracování je protiprávní a klient odmítl výmaz osobních údajů a žádal místo toho o omezení jejich použití; 
   • c) ACRIS již osobní údaje klienta nepotřebuje pro účely zpracování, avšak klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
   • d) klient vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ACRIS či jiné třetí osoby převažují nad oprávněnými důvody klienta. 
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení GDPR)
  • Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl ACRIS, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za předpokladu, že se zpracování daných údajů na straně ACRIS provádí automatizovaně. 
 • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení GDPR)
  • Klient má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. ACRIS pak osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • Klient má vždy právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz 


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s čl. 37 odst. 2 Nařízení GDPR skupina Amundi jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, a to paní Jocelyne Collot. Kontaktní údaj na pověřence pro ochranu osobních údajů je: gdpr@amundi.com


ZÁSADY A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně v rámci klientské smluvní dokumentace. Informace o zpracování osobních údajů jsou přístupné na našich webových stránkách https://www.amundi-kb.cz/informacni-povinnosti/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju


SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ ZDE