Daňové otázky

 • Q: Jaké je časové období pro osvobození zisků z prodejů podílových listů?

  06-11-2017

  Od 1. ledna 2014 došlo k prodloužení časového testu z šesti měsíců na tři roky. Toto opatření platí pro podílové listy, které byly nabyty až v roce 2014. Pro podílové listy pořízené do konce roku 2013 platí původní šestiměsíční časový test.

 • Q: Existuje nějaké další daňové zvýhodnění pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů?

  06-11-2017

  Legislativa od roku 2014 zavádí Roční limit 100 000 Kč pro osvobození příjmů (brutto) z prodeje cenných papírů. Toto opatření nastupuje, pokud nebyl splněn časový test. Opatření se týká celkových realizovaných příjmů z cenných papírů v daném roce – tj. pokud prodá investor v daném roce cenné papíry (vč. podílových listů) za alespoň 100 000 Kč, bude muset uvést tyto příjmy v daňovém přiznání. Příklad: Klient nakoupí v lednu 2014 podílové listy za 100 tis. Kč a v prosinci 2014 je prodá za 101 tis. Kč. Protože klient nesplnil časový test (doba držení tři roky) a tržba z prodeje přesáhla 100 tis. Kč za rok, nelze uplatnit osvobození. Investor musí podat daňové přiznání a zisk z tohoto prodeje zdanit. Pokud v roce 2014 realizoval ztrátu z prodeje jiných cenných papírů a tento prodej se uskutečnil před vypršením časového testu (6 měsíců nebo 3 roky), může tuto ztrátu proti výše uvedenému zisku (1 tis.) započíst.

 • Q: Jak řeší legislativa přestupy mezi jednotlivými fondy? Platí zde nějaké zvýhodnění?

  06-11-2017

  Zákon o daních z příjmů nemá pro přestupy mezi fondy zvláštní ustanovení. Z daňového pohledu se jedná o standardní prodej a nákupy a na přestupy se tak vztahují stejná pravidla jako na samostatné prodeje a odkupy (časový test a roční limit 100 000 Kč pro osvobození příjmů). Toto platí jak pro domácí tak zahraniční fondy Amundi.

 • Q: Co je rozhodující pro daně, datum investice nebo datum vypořádání, tzn. datum připsání PL na účet klienta?

  06-11-2017

  U fyzické osoby nepodnikatele, který nevede účetnictví, jsou relevantní skutečné příjmy v daném roce, tj. rozhodující je datum investice, případně u odkupu datum přijetí hotovosti na účet klienta.

 • Q: Jak je to se vstupními poplatky na nákup PL - dají se uznat jako výdaj při stanovování dílčího základu daně?

  06-11-2017

  Ano. U příjmů z prodeje cenných papírů lze kromě pořizovací ceny cenných papírů uplatnit i výdaje související s uskutečněním prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných papírů (§ 10 odst. 5 ZDP).

 • Q: U USD, EUR Amundi fondů - jakým měnovým kurzem se přepočítává příjem z prodeje PL?

  06-11-2017

  Amundi CR není oprávněna poskytovat klientům daňové poradenství. Doporučujeme proto všem investorům, aby se poradili v daňových otázkách se svým daňovým poradcem.

 • Q: Jak je to se zdaněním dividendy v případě fondu Privátní správa aktiv 5D (dividendová třída)?

  01-01-2019

  Dividenda, pokud je vyplacena z fondu KB Privátní správa aktiv 5D (dividendová třída), nepodléhá u příjemce (podílníka) zdanění, jelikož se jedná o výplatu tzv. průtokové dividendy. To znamená, že se klientovi vyplácí dividendy v čisté hodnotě, a to z dividend přijatých do fondu, které již byly zdaněny srážkovou daní na straně fondu. Příjemce (podílník) tuto dividendu tak nemusí již dodatečně danit a je mu vyplacena v čisté hodnotě.