Nejčastější dotazy

 • Q: Co mi Vaše společnost může nabídnout?

  25-09-2020

  Umožníme Vám investovat na kapitálovém trhu, aniž byste pro tento krok potřebovali znalosti a zkušenosti s investováním, a to formou kolektivního investování. Nezáleží na tom, zda chcete investovat tisíce či miliony. Zhodnocování Vašich peněz touto cestou Vás nebude obírat o volný čas - na to všechno si najímáte nás.

 • Q: Co je to kolektivní investování?

  25-09-2020

  Kolektivní investování je forma zhodnocování volných finančních prostředků, která umožňuje dosahovat pozitivních výsledků i bez znalostí a zkušeností s investováním. Zpravidla k němu slouží otevřené podílové fondy. Ty shromažďují peníze od investorů, za které pak profesionální správce - investiční společnost - nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry. Tím rozkládá (diverzifikuje) riziko. Každý podílník fondu tak nese menší riziko, než kdyby investoval sám. Každý investor obdrží podle investované částky odpovídající počet podílových listů. Správce fondu se při rozhodování o investicích řídí statutem fondu.

 • Q: Co je to otevřený podílový fond?

  25-09-2020

  Otevřený podílový fond je v podstatě Váš prostředník na cestě na kapitálový trh. Podle zákona nemá právní subjektivitu, zakládá a obhospodařuje ho investiční společnost se souhlasem státního dozoru (České národní banky, která dozor nad kapitálovým trhem převzala od Komise pro cenné papíry). Vydává a odkupuje podílové listy bez časového a objemového omezení. Uzavřené fondy naopak mají vydávání podílových listů omezené časem (např. od 1.1. do 31.1.) nebo objemem (úpis končí, jakmile fond dosáhne majetku ve výši např. 500 mil.), vše ostatní je velmi podobné.

 • Q: Proč vlastně investovat na kapitálovém trhu?

  25-09-2020

  Protože Vám to umožní zhodnotit peníze. Běžné účty ani termínované vklady to dlouhodobě nedokáží, protože k tomu nejsou určeny. K investování stačí 5 000 korun, budete-li kupovat podílové listy pravidelně, pak jen 300 korun. Peníze máte rychle k dispozici – kdykoli můžete požádat o zpětný odkup podílových listů, tuto žádost vypořádáme nejpozději do patnácti pracovních dnů, obvykle zhruba do týdne.

 • Q: Jak konkrétně mohu investovat prostřednictvím Amundi CR?

  25-09-2020

  Nejprve uzavřete "Smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování" na kterékoli pobočce Komerční banky; v případě, že jste klienty Komerční banky, pak též prostřednictvím internetu (www.MojeBanka.cz). Poté stačí příkazem k úhradě (jednorázovým či trvalým) převést peníze na účet zvoleného fondu, přičemž jako variabilní symbol uvedete číslo Vaší smlouvy. Příkaz k úhradě je možné samozřejmě zadat jakýmkoli Vámi preferovaným způsobem (telefon, internet, na pobočce). Přibližně do dvou týdnů obdržíte poštou transakční výpis (pokud je investice ve výši 5.000 Kč a více). Ten pak pro Vás připravíme bezplatně každé čtvrtletí nebo při jakékoli transakci (pokud je tato transakce ve výši 5.000 Kč a více). Uzavření smlouvy Vám právně i technicky umožňuje investování, nezavazuje Vás však k okamžitému převodu peněz - ten můžete provést kdykoli po uzavření smlouvy. Další informace o podílových listech naleznete v sekci "Jak nakoupím fond".

 • Q: Jak se dostanu zpátky ke svým penězům?

  25-09-2020

  Smlouvu o zpětném odkoupení podílových listů můžete uzavřít na Vaší pobočce Komerční banky, po telefonu (800 11 1166) nebo po internetu (www.MojeBanka.cz). Odprodat můžete libovolný počet podílových listů – všechny nebo jen jejich část. O odkoupené podílové listy klesne majetek fondu. Nejpozději do patnácti pracovních dnů tento pokyn vypořádáme.

 • Q: Který fond si mám vybrat?

  25-09-2020

  Toto je u každého investora individuální. Nejspolehlivější způsob, jak se stát úspěšným investorem, je následující postup - určit si svůj investiční profil, tj. - dobu, na jakou můžete investovat, - zkušenost s investováním, - míru rizika, jakou si můžete do svého portfolia zahrnout. Na základě těchto faktorů pak stanovte poměr akcií a dluhopisů v portfoliu – nakupte – a držte.

 • Q: Jak zjistím zhodnocení mé investice, jak se počítá?

  25-09-2020

  Takzvaný kurz fondu počítáme denně (v pracovních dnech) a k dispozici je na jakékoli pobočce Komerční banky, bezplatné informační lince 800 11 11 66, internetu www.amundi-cr.cz nebo v denících MF DNES, Hospodářské noviny a Právo. V podstatě se nejedná o „ kurz“, ale o tzv. „vlastní kapitál na podílový list“ – čistý majetek fondu připadající na jeden podílový list. Za tento „kurz“ si podílový list kupujete nebo jej my od Vás zpět odkupujeme. Rozdíl mezi kurzem nákupu a kurzem, za který budete odprodávat, je Vaše zhodnocení.

 • Q: Představuje toto zhodnocení můj čistý zisk, nebo mne čekají ještě nějaké poplatky?

  25-09-2020

  Poplatky bývají dvojí, vstupní a výstupní, počítejte také s poplatkem za obhospodařování. Vstupní poplatky a výstupní poplatky se liší u jednotlivých fondů (detaily k jednotlivým fondů naleznete v přílušném ceníku). Naprostá většina fondů distribuovaných prostřednictvím Komerční banky uplatńuje vstupní poplatky, výstupní poplatky jsou zpravidla nulové. Poplatek za obhospodařování se průběžně promítá do „kurzu“ fondu a tím i do zhodnocení, publikovaný výnos je už o tento poplatek snížený.

 • Q: Zmiňujete doporučený investiční horizont, který je například u fondu Amundi CR Balancovaný čtyři roky a déle. Znamená to, že dřív se ke svým penězům nedostanu?

  25-09-2020

  Ne, tento časový údaj je pouze doporučený. Smyslem je co nejvíce omezit vliv krátkodobého kolísání kapitálových trhů na celkové zhodnocení investice – čím je potenciální kolísání vyšší, tím je delší doba, po kterou je vhodné ve fondu setrvat. Vždy však platí, že podílové listy můžete odprodat kdykoli, naší povinností je odkoupit je od Vás a odkup nejpozději do patnácti pracovních dnů vypořádat.

 • Q: Co je to statut fondu?

  25-09-2020

  Statut otevřeného podílového fondu je základním dokumentem, jež vymezuje vše podstatné – investiční strategii, kam smí či nesmí fond investovat, poplatky, investiční horizont atd. Už z něho vyplývá, zda se jedná o fond konzervativní, nebo fond, který investuje dynamičtěji. Existuje tzv. plný statut, pro přehlednost publikujeme pod jiným odkazem i zjednodušený. Před samotným investováním je vhodné se se statutem fondu vždy seznámit.

 • Q: Jak ze statutu poznám, o jaký typ fondu se jedná?

  25-09-2020

  Fondy se řadí do kategorií podle toho, do jakých cenných papírů (dluhopisů, akcií apod.) mohou investovat. Ale je třeba zdůraznit, že i mezi fondy v rámci jedné kategorie se mohou objevit poměrně výrazné rozdíly.

 • Q: Co když fond špatně investuje?

  25-09-2020

  Nejprve se shodněme, co si pod pojmem „špatně investuje“ představujete. Fond nakoupí do svého majetku něco, co tam být nemá? To možné není, každý fond má definováno svým statutem, kam smí investovat, na což interně (v rámci investiční společnosti) dohlíží oddělení back office a risk managementu, externě pak depozitář (viz níže). Nebo to znamená, že fond do svého majetku nakoupí cenné papíry, jejichž tržní cena klesne, třeba na základě nějaké negativní informace (kauza Enron, teroristické útoky atd.)? To samozřejmě nelze nikdy zcela vyloučit, ale právě v tom spočívá výhoda fondů – velký objem majetku jim na rozdíl od individuálního investování dovoluje účinné rozložení všech rizik, tedy ne jejich potlačení na nulu, to není možné, ale riziko spojené s jedním subjektem je velmi limitované.

 • Q: Takže žádné riziko ztráty nenesu?

  25-09-2020

  S investováním je spojená řada rizik, nicméně ta jsou jeho nedílnou součástí a není třeba se přehnaně obávat – známe je a umíme je omezit. Tzv. kreditní riziko (protistrana nedostojí svým závazkům) každý z fondů musí dle Zákona č. 189/2004 Sb, o kolektivním investování, rozkládat – nemůže vystavit převážnou část portfolia fondu riziku jednoho subjektu – maximální pozice může být 35%, toto omezení neplatí v případě investice do státních dluhopisů zemí EU. Dalším možným rizikem je tzv. tržní – to spočívá v míře kolísání investice. Velmi malé je u dluhopisů (jejich tržní cena kolísá velmi málo), větší u akcií (mohou kolísat i v desítkách procent). I toto riziko můžete do velké míry snížit – doporučujeme portfolio rozložit (diverzifikovat) do více druhů cenných papírů – akcií i dluhopisů. Pokles jednoho druhu vyrovná růst druhého. Dluhopisy v portfoliu chápeme jako konzervativní, stabilní složku, akcie jako příležitost k vyššímu výnosu.

 • Q: Kdo dohlíží na investování, jak je vlastně investování regulováno?

  25-09-2020

  Regulace v ČR je už řadu let na úrovni vyspělých zemí. Podívejme se na regulaci podrobněji. Základem je: -Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb. -Česká národní banka (ČNB) - nejvyšší dozorový orgán ČR. Ve všech směrech dohlíží na investiční společnosti i obchodníky s cennými papíry, např. vydává či odebírá licence, vede správní řízení a v případě podezření na poškození klientů je povinna účinně zasáhnout. ČNB převzala pod sebe původní dohled nad kapitálovým trhem – Komisi pro cenné papíry. -AFAM (dříve Unie investičních společností - UNIS) – samoregulační subjekt sdružující seriózní investiční společnosti, správce aktiv a řadu dalších přidružených členů. Již před lety přijal normy, závazné pro své členy, jež jdou v regulaci výrazně nad rámec zákona (Etický či Komunikační kodex apod.). -Depozitář – investiční společnost je povinna uzavřít depozitářskou smlouvu s bankou, kde jsou vedeny účty společnosti a obhospodařovaných fondů. Depozitář musí mít pro svou činnost svolení ČNB a spadá v tomto směru pod její dohled. Jeho úkolem je kontrolovat, zda investiční společnost investuje v souladu se statutem fondu a zákony. V případě rozporu má povinnost pozastavit jakoukoli transakci, jež by mohla vést k poškození podílníků, a upozornit ČNB. V případě, že by depozitář svoji činnost nekonal a k poškození podílníků skutečně došlo, je za způsobenou škodu plně zodpovědný a je povinen ji podílníkům nahradit. Depozitářem Fondů Amundi CR je Komerční banka.

 • Q: Mohu převést nebo prodat podílové listy jiné osobě?

  25-09-2020

  V případě převodu mezi podílníky uzavřete kupní nebo darovací smlouvu, kterou předložíte pracovníkovi Komerční banky. Toto se nevztahuje na přechod v případě dědictví. V tomto případě dědic předkládá soudní rozhodnutí o vypořádání dědictví.

 • Q: Když převádím podílový list na někoho jiného bezúplatně, musím platit darovací daň?

  25-09-2020

  Dohodnout si můžete jak úplatný převod podílového listu, tak i bezúplatný převod (tj. darování). V prvním případě jde o obdobný krok, jakým je prodej podílového listu. Ve druhém případě by měl nabyvatel uhradit darovací daň. Zde ovšem záleží na ceně podílového listu i na tom, zda dochází k převodu mezi příbuznými, či nikoli. Bližší úpravy vyplývají z příslušného zákona č. 357/1992 Sb., a doporučujeme se vždy poradit s příslušným daňovým odborníkem.

 • Q: Chci zmocnit manželku k disponování s podílovými listy, jak mám postupovat?

  25-09-2020

  Stačí sepsat plnou moc a nechat ji úředně ověřit. S touto plnou mocí může zmocněná osoba – ve Vašem případě manželka - disponovat s Vašimi podílovými listy ve Vámi uvedeném rozsahu.

 • Q: Mohu podílové listy různých fondů použít jako zástavu za úvěr poskytnutý bankou?

  25-09-2020

  Ano, je to možné, nicméně se liší v procentu, v jakém banka nominální hodnotu akceptuje - záleží, o jaký typ fondu se jedná.

 • Q: Může investovat nezletilý?

  25-09-2020

  Smlouvu s nezletilým lze uzavřít prostřednictvím zákonného zástupce s tím, že jakékoliv disponování s podílovými listy (např. předčasný odkup) je považováno za neběžnou majetkovou záležitost, která vyžaduje schválení soudu.