Nejčastější dotazy

 • Q: Co mi Vaše společnost může nabídnout?

  17-06-2024

  Umožníme Vám investovat na kapitálovém trhu, aniž byste pro tento krok potřebovali znalosti a zkušenosti s investováním, a to formou kolektivního investování. Nezáleží na tom, zda chcete investovat tisíce či miliony. Zhodnocování Vašich peněz touto cestou Vás nebude obírat o volný čas - na to všechno si najímáte nás.

 • Q: Co je to kolektivní investování?

  17-06-2024

  Kolektivní investování je forma zhodnocování volných finančních prostředků, která umožňuje dosahovat pozitivních výsledků i bez znalostí a zkušeností s investováním. Zpravidla k němu slouží otevřené podílové fondy. Ty shromažďují peníze od investorů, za které pak profesionální správce - investiční společnost - nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry. Tím rozkládá (diverzifikuje) riziko. Každý podílník fondu tak nese menší riziko, než kdyby investoval sám. Každý investor obdrží podle investované částky odpovídající počet podílových listů. Správce fondu se při rozhodování o investicích řídí statutem fondu.

 • Q: Co je to podílový fond?

  17-06-2024

  Podílový fond je jednoduchá cesta, jak můžete investovat na finančním trhu. Fond sdružuje prostředky od různých investorů a za ty pak Portfolio Manažeri fondu nakupují do portfolia cenné papíry. Nejčastěji jsou to akcie, dluhopisy, či různé měny. Nepřímo tak podporujete různé společnosti, sektory či ekonomiky zemí a díky jejich měnícímu se ocenění na trzích, můžete v dlouhém období zhodnotit vaše úspory. Tím, že vložíte prostředky do podílového fondu nakupujete tzv. podílové listy. Fond zakládá a obhospodařuje ho investiční společnost se souhlasem státního dozoru (České národní banky, která dozor nad kapitálovým trhem převzala od Komise pro cenné papíry). Většina našich fondů je otevřených a kdykoliv můžete investovat nebo odkoupit své prostředky. Uzavřené fondy naopak mají vydávání podílových listů omezené časem (např. od 1.1. do 31.1.) nebo objemem (úpis končí, jakmile fond dosáhne majetku ve výši např. 500 mil.) a nelze je nakoupit, nebo z nich například odkoupit po určitou dobu. Typicky se jedná například o nemovitostní fondy nebo Private equity.

 • Q: Proč vlastně investovat na kapitálovém trhu?

  17-06-2024

  Protože Vám to umožní zhodnotit peníze. Běžné účty ani termínované vklady to dlouhodobě nedokáží, protože k tomu nejsou určeny. K investování stačí 5 000 korun, budete-li kupovat podílové listy pravidelně, pak jen 300 korun. Peníze máte rychle k dispozici – kdykoli můžete požádat o zpětný odkup podílových listů, tuto žádost vypořádáme nejpozději do patnácti pracovních dnů, obvykle zhruba do týdne.

 • Q: Jak konkrétně mohu investovat prostřednictvím Amundi CR?

  17-06-2024

  Nejprve uzavřete "Smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování" na kterékoli pobočce Komerční banky; v případě, že jste klienty Komerční banky, pak též prostřednictvím internetu (www.MojeBanka.cz). Poté stačí příkazem k úhradě (jednorázovým či trvalým) převést peníze na účet zvoleného fondu, přičemž jako variabilní symbol uvedete číslo Vaší smlouvy. Příkaz k úhradě je možné samozřejmě zadat jakýmkoli Vámi preferovaným způsobem (telefon, internet, na pobočce). Přibližně do dvou týdnů obdržíte poštou transakční výpis (pokud je investice ve výši 5.000 Kč a více). Ten pak pro Vás připravíme bezplatně každé čtvrtletí nebo při jakékoli transakci (pokud je tato transakce ve výši 5.000 Kč a více). Uzavření smlouvy Vám právně i technicky umožňuje investování, nezavazuje Vás však k okamžitému převodu peněz - ten můžete provést kdykoli po uzavření smlouvy. Další informace o podílových listech naleznete v sekci "Jak nakoupím fond".

 • Q: Jak se dostanu zpátky ke svým penězům?

  17-06-2024

  Odprodat část fondu, jendoduše požádat zpět o vaše prostředky, můžete naprosto kdykoliv. využít k tomu můžete internetové bankovnictví Komerční banky během pár minut nebo vše můžete řešit osobně na pobočce. Vaše prostředky máte rychle k dispozici – zpravidla nejpozději do patnácti pracovních dnů, obvykle je ale obdržíte ještě tentýž týden. Vyjímku tvoří fondy kvalifikovaných investorů - nemovitostní a private equity například, kde je nutné mít prostředky určitou dobu.

 • Q: Který fond si mám vybrat?

  17-06-2024

  Toto je u každého investora individuální. Základem je znát svůj investiční horizont - tje. na jak dlouho můžete případně prostředky odložit, jak vysoký výnos požadujete a nakolik jste schopen přijmout riziko kolísání vaší investice v čase. S vyhodnocením otázek a sestavením investiční nabídky na míru Vám pomohou také na pobočce Komerční banky.

 • Q: Jak zjistím zhodnocení mé investice, jak se počítá?

  17-06-2024

  Takzvaný kurz fondu počítáme denně (v pracovních dnech) a k dispozici je na jakékoli pobočce Komerční banky, bezplatné informační lince 800 11 11 66, internetu www.amundi-cr.cz nebo v denících MF DNES, Hospodářské noviny a Právo. V podstatě se nejedná o „ kurz“, ale o tzv. „vlastní kapitál na podílový list“ – čistý majetek fondu připadající na jeden podílový list. Za tento „kurz“ si podílový list kupujete nebo jej my od Vás zpět odkupujeme. Rozdíl mezi kurzem nákupu a kurzem, za který budete odprodávat, je Vaše zhodnocení.

 • Q: Představuje toto zhodnocení můj čistý zisk, nebo mne čekají ještě nějaké poplatky?

  17-06-2024

  Poplatky bývají dvojí, vstupní a výstupní, počítejte také s poplatkem za obhospodařování. Vstupní poplatky a výstupní poplatky se liší u jednotlivých fondů (detaily k jednotlivým fondů naleznete v přílušném ceníku). Naprostá většina fondů distribuovaných prostřednictvím Komerční banky uplatńuje vstupní poplatky, výstupní poplatky jsou zpravidla nulové. Poplatek za obhospodařování se průběžně promítá do „kurzu“ fondu a tím i do zhodnocení, publikovaný výnos je už o tento poplatek snížený.

 • Q: Zmiňujete doporučený investiční horizont, který je například u fondu Amundi CR Balancovaný čtyři roky a déle. Znamená to, že dřív se ke svým penězům nedostanu?

  17-06-2024

  Ne, tento časový údaj je pouze doporučený. Smyslem je co nejvíce omezit vliv krátkodobého kolísání kapitálových trhů na celkové zhodnocení investice – čím je potenciální kolísání vyšší, tím je delší doba, po kterou je vhodné ve fondu setrvat. Vždy však platí, že podílové listy můžete odprodat kdykoli, naší povinností je odkoupit je od Vás a odkup nejpozději do patnácti pracovních dnů vypořádat.

 • Q: Co je to statut fondu?

  17-06-2024

  Statut otevřeného podílového fondu je základním dokumentem, jež vymezuje vše podstatné – investiční strategii, kam smí či nesmí fond investovat, poplatky, investiční horizont atd. Už z něho vyplývá, zda se jedná o fond konzervativní, nebo fond, který investuje dynamičtěji. Existuje tzv. plný statut, pro přehlednost publikujeme pod jiným odkazem i zjednodušený. Před samotným investováním je vhodné se se statutem fondu vždy seznámit.

 • Q: Jak ze statutu poznám, o jaký typ fondu se jedná?

  17-06-2024

  Fondy se řadí do kategorií podle toho, do jakých cenných papírů (dluhopisů, akcií apod.) mohou investovat. Ale je třeba zdůraznit, že i mezi fondy v rámci jedné kategorie se mohou objevit poměrně výrazné rozdíly.

 • Q: Co když fond špatně investuje?

  17-06-2024

  Nejprve se shodněme, co si pod pojmem „špatně investuje“ představujete. Fond nakoupí do svého majetku něco, co tam být nemá? To možné není, každý fond má definováno svým statutem, kam smí investovat, na což interně (v rámci investiční společnosti) dohlíží oddělení back office a risk managementu, externě pak depozitář (viz níže). Nebo to znamená, že fond do svého majetku nakoupí cenné papíry, jejichž tržní cena klesne, třeba na základě nějaké negativní informace (kauza Enron, teroristické útoky atd.)? To samozřejmě nelze nikdy zcela vyloučit, ale právě v tom spočívá výhoda fondů – velký objem majetku jim na rozdíl od individuálního investování dovoluje účinné rozložení všech rizik, tedy ne jejich potlačení na nulu, to není možné, ale riziko spojené s jedním subjektem je velmi limitované.

 • Q: Takže žádné riziko ztráty nenesu?

  17-06-2024

  S investováním je spojená řada rizik, nicméně ta jsou jeho nedílnou součástí a není třeba se přehnaně obávat – známe je a umíme je omezit. Tzv. kreditní riziko (protistrana nedostojí svým závazkům) každý z fondů musí dle Zákona č. 189/2004 Sb, o kolektivním investování, rozkládat – nemůže vystavit převážnou část portfolia fondu riziku jednoho subjektu – maximální pozice může být 35%, toto omezení neplatí v případě investice do státních dluhopisů zemí EU. Dalším možným rizikem je tzv. tržní – to spočívá v míře kolísání investice. Velmi malé je u dluhopisů (jejich tržní cena kolísá velmi málo), větší u akcií (mohou kolísat i v desítkách procent). I toto riziko můžete do velké míry snížit – doporučujeme portfolio rozložit (diverzifikovat) do více druhů cenných papírů – akcií i dluhopisů. Pokles jednoho druhu vyrovná růst druhého. Dluhopisy v portfoliu chápeme jako konzervativní, stabilní složku, akcie jako příležitost k vyššímu výnosu.

 • Q: Kdo dohlíží na investování, jak je vlastně investování regulováno?

  17-06-2024

  Regulace v ČR je už řadu let na úrovni vyspělých zemí. Podívejme se na regulaci podrobněji. Základem je: -Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb. -Česká národní banka (ČNB) - nejvyšší dozorový orgán ČR. Ve všech směrech dohlíží na investiční společnosti i obchodníky s cennými papíry, např. vydává či odebírá licence, vede správní řízení a v případě podezření na poškození klientů je povinna účinně zasáhnout. ČNB převzala pod sebe původní dohled nad kapitálovým trhem – Komisi pro cenné papíry. -AFAM (dříve Unie investičních společností - UNIS) – samoregulační subjekt sdružující seriózní investiční společnosti, správce aktiv a řadu dalších přidružených členů. Již před lety přijal normy, závazné pro své členy, jež jdou v regulaci výrazně nad rámec zákona (Etický či Komunikační kodex apod.). -Depozitář – investiční společnost je povinna uzavřít depozitářskou smlouvu s bankou, kde jsou vedeny účty společnosti a obhospodařovaných fondů. Depozitář musí mít pro svou činnost svolení ČNB a spadá v tomto směru pod její dohled. Jeho úkolem je kontrolovat, zda investiční společnost investuje v souladu se statutem fondu a zákony. V případě rozporu má povinnost pozastavit jakoukoli transakci, jež by mohla vést k poškození podílníků, a upozornit ČNB. V případě, že by depozitář svoji činnost nekonal a k poškození podílníků skutečně došlo, je za způsobenou škodu plně zodpovědný a je povinen ji podílníkům nahradit. Depozitářem Fondů Amundi CR je Komerční banka.

 • Q: Mohu převést nebo prodat podílové listy jiné osobě?

  17-06-2024

  V případě převodu mezi podílníky uzavřete kupní nebo darovací smlouvu, kterou předložíte pracovníkovi Komerční banky. Toto se nevztahuje na přechod v případě dědictví. V tomto případě dědic předkládá soudní rozhodnutí o vypořádání dědictví.

 • Q: Když převádím podílový list na někoho jiného bezúplatně, musím platit darovací daň?

  17-06-2024

  Dohodnout si můžete jak úplatný převod podílového listu, tak i bezúplatný převod (tj. darování). V prvním případě jde o obdobný krok, jakým je prodej podílového listu. Ve druhém případě by měl nabyvatel uhradit darovací daň. Zde ovšem záleží na ceně podílového listu i na tom, zda dochází k převodu mezi příbuznými, či nikoli. Bližší úpravy vyplývají z příslušného zákona č. 357/1992 Sb., a doporučujeme se vždy poradit s příslušným daňovým odborníkem.

 • Q: Chci zmocnit manželku k disponování s podílovými listy, jak mám postupovat?

  17-06-2024

  Stačí sepsat plnou moc a nechat ji úředně ověřit. S touto plnou mocí může zmocněná osoba – ve Vašem případě manželka - disponovat s Vašimi podílovými listy ve Vámi uvedeném rozsahu.

 • Q: Mohu podílové listy různých fondů použít jako zástavu za úvěr poskytnutý bankou?

  17-06-2024

  Ano, je to možné, nicméně se liší v procentu, v jakém banka nominální hodnotu akceptuje - záleží, o jaký typ fondu se jedná.

 • Q: Může investovat nezletilý?

  17-06-2024

  Smlouvu s nezletilým lze uzavřít prostřednictvím zákonného zástupce s tím, že jakékoliv disponování s podílovými listy (např. předčasný odkup) je považováno za neběžnou majetkovou záležitost, která vyžaduje schválení soudu.