Oznámení o změně statutu fond KB Privátní správa aktiv Flexibilní

04.11.2019

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnosti skupiny Amundi, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, IČ 60196769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „Společnost“) schválilo změnu statutu standardního fondu KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“). Zároveň Společnost podala na Českou národní banku (dále jen „ČNB“) žádost o změnu statutu standardního fondu v souladu s § 529 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). ČNB rozhodnutím ze dne 18.10.2019 udělila předchozí souhlas ke změně statutu Fondu, a to s účinností od 1.1.2020.

Ke změně statutu Fondu dochází především z důvodu skutečnosti, že nově bude obhospodařování podstatné části portfolia Fondu svěřeno společnosti Société Générale Gestion, která je správcovskou společností řídícího fondu SG FLEXIBLE. Správcovská společnost SGG je společností schválenou Orgánem pro cenné papíry a trhy, tedy je UCITS správcem dle příslušných předpisů EU a splňuje proto všechny předpoklady pro naplnění požadavků stanovených v § 23 až 25 ZISIF.

Společnost pak bude zodpovědná za řízení likvidity Fondu ve vztahu k vydávání a odkupování podílových listů Fondu a měnové operace EUR/CZK. Fond nebude již fungovat jako podřízený fond řídícího fondu SG Flexible, nicméně jeho investiční strategii i nadále přebírá. Výsledné portfolio Fondu tak bude do značné míry shodné s fondem SG Flexible, až na některé výjimky týkající se pozic souvisejících s měnovým zajištěním Fondu do koruny. Na výsledné investiční strategii Fondu se tak fakticky nic nemění, dochází pouze k formální změně obhospodařovatele Fondu.

Zároveň dochází ke snížení nákladů Fondu o náklady účtované řídícímu fondu SG Flexible.

Podílníci, kteří s touto změnou statutu Fondu nesouhlasí, mohou požádat o odkoupení podílových listů Fondu bez srážky, a po dobu 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Statut_KB Privatni sprava aktiv_flexi_mod.pdf