Oznámení o změně statutů fondů

11.04.2019

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 60196769 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že představenstvo Společnosti dne 9.4.2019 schválilo změnu statutů a úpravu Klíčových informace pro investory (dále jen „KIID“) následujících fondů:

  • KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „KBPB Conservative Strategy“);
  •  KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „KBPB Balanced Strategy“);
  • KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „KB Vyvážený profil“);
  • KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „KB Konzervativní profil“);
  • KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „KB Privátní správa aktiv 5D“) (dále společně jen „Fondy“).

 

Platné úplné znění statutů Fondů a  KIID jsou uvedeny níže ke stažení.

Důvody pro změnu statutů jsou následující:

  • Úprava limitů ve statutech KBPB Conservative Strategy a KBPB Balanced Strategy. Konkrétně se jedná o maximální limit na „money market“ složku, který byl nastaven pro oba fondy na 20%, přičemž nově je limit nastaven na 35 % pro oba fondy. Cílem tohoto kroku je zohlednit aktuální tržní podmínky na úrokových výnosech a umožnit tak větší expozici na kratším konci výnosové křivky;
  • V rámci statutu KB Privátní správa aktiv 5D je předmětem změny rozšíření okruhu možných investic o fondy ze skupiny AMUNDI, popřípadě fondy třetích stran. Historicky byl statutem nastaven limit pro investice do ostatních fondů ve výši 45%, který nebyl aktivně využíván (fond za dobu své historie nikdy nepřekročil limit 10 % na investice v jiných fondech), neboť bránil investicím ostatních fondů do tohoto fondu. Rozsah pro akciové investice se nemění a snížený limit pro fondy může být bez problému nahrazen jinými aktivy obdobného investiční zaměření a profilu;
  • V rámci statutů fondů KB Konzervativní profil a KB vyvážený profil bylo zapotřebí zohlednit skutečnost, že došlo k přejmenování fondu s názvem „KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. na fond s názvem „Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s..

Výše uvedené změny statutů Fondů, byly provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (zejména dle ustanovení § 207).


Nové znění statutů fondů: 

KB Konzerativní profil

KB Vyvážený profil

KB Privátní správa aktiv 5D

KBPB Conservative Strategy 

KBPB Balanced Strategy


Klíčové informace pro investory: 

KBPB Conservative Strategy

KBPB Balanced Strategy