Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných

14.12.2018

V souladu s návrhem Asociace pro kapitálový trh ČR na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit stanovení aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování, pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, rozhodlo představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. dne 13. prosince 2018 na svém řádném zasedání, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů domácích fondů (viz seznam níže) v období od 21. prosince 2018 do 10. ledna 2019 včetně. 

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondů bude 11.ledna 2019.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů dojde z těchto důvodů:

 1. Zajištění řádného průběhu migrace dat v interních systémech (veškerých účetních a procesních systémů), kdy dochází ke sloučení provozních systémů původních společností Amundi ČR.

 2. Provedení komplexní kontroly a doplnění účetnictví fondů tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné.

 3. Prodloužení procesů úplného a konečného stanovení hodnot investičních nástrojů dne 31. prosince ve všech portfoliích fondů, neboť zejména v případě zahraničních podílových listů dochází běžně k dvoudennímu zpoždění zveřejňování cen s ohledem na typ investičních nástrojů a procesu oceňování.

 4. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku ve spolupráci s externím daňovým poradcem, včetně zajištění výpočtu daňově neuznatelných nákladů dle §25i Zákona 586/1993 Sb., na které navazuje ocenění podílových fondů a následná podrobnější kontrola depozitáře, u které zpravidla dochází z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům.

 5. Provedení uzavření knih, provedení fixace portfolií fondů z důvodu způsobu danění, kdy je prováděno danění realizovaného i nerealizovaného zisku. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je poměrně časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím.

 6. Úprava a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV fondů na nový kalendářní rok.

 7. Podrobné kalkulace očekávané dividendy s rozhodným datem 1. ledna 2019 u fondu KB privátní správa aktiv 5D, schvalovacího procesu, kdy představenstvo Společnosti rozhoduje o výši vyplácené dividendy, a příprava výplaty schválené dividendy.

Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k nákupu/odkupu podílových listů bude čtvrtek 20. prosince 2018. Pokyny přijaté ve dnech 21.12.2018 až 10.1.2019 budou vypořádány dne 11.1.2019 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy kurzem k 20.12.2018.

Společnost přijímá taková opatření, aby v souladu s otevřenou politikou informování podala všem podílníkům včasné a dostatečné informace o způsobu a důvodech pozastavení a to zejména zveřejněním odpovídajících informací na webových stránkách společnosti a prostřednictvím distribuční sítě.

Společnost zároveň oznamuje, že u zahraničních podílových fondů Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi, Amundi Index Solutions, CPR Invest, Amundi Funds II a Amundi S.F. a myNEXT nebude ode dne 19.12.2018 postupovat dle Harmonogramu zpracování pokynů. Všechny dotčené pokyny budou přijaty v pondělí 7.1.2019 a dále zpracovány v souladu s Harmonogramem zpracování pokynů.

Seznam domácích fondů: 

 • Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;

 • KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • Amundi CR Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

 • Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

 • Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

 • Amundi CR – akciový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

 • BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond,

 • RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

 • Amundi CR – obligační plus, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

 • Amundi CR – dynamický fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

 • Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

 • Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;

 • Amundi CR – Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond


Rozhodnutí představenstva