Miniportrét Amundi Funds Polen Capital Global Growth

08.10.2020

Miniportrét Amundi Funds Polen Capital Global Growth


Magazín FOND SHOP otiskl recenzi fondu Amundi Funds Polen Capital Global Growthkterý jsme v září uvedli na trh i pro klienty Komerční banky.

"Amundi Funds Polen Capital Global Growth navíc v dolarové třídě jasně překonal všechny potenciálně konkurenční globální akciové fondy s růstovým stylem v grafech 4 a 5, zejména pak srovnatelně koncentrovaný Erste Top Stocks, který má nicméně odlišnou měnovou denominaci a plně zajišťuje měnové riziko. " uvádí Aleš Vocílka ve své recenzi.

Portrétovaný fond investuje do úzkého výběru akcií velkých společností bez geografického a primárně i sektorového omezení. Jeho koncentrované portfolio zahrnuje 25 až 35 firem, které považuje manažerský tým za nejlepší na světě ve svých odvětvích. Průměrná doba držení jedné společnosti je 5 let. Od roku 1989 investovali manažeři Polen Capital pouze do 125 společností.

Výsledné portfolio by mělo obsahovat jen společnosti s relativní odolností vůči ekonomickému cyklu, které díky přísným kritériím výběru včetně likvidity a dostatečné tržní kapitalizace (alespoň 4 mld. USD u 51 % portfolia) zažívají nižší volatilitu svých akcií než celý trh a poskytují k jejich ceně příznivé bezpečnostní rozpětí (margin of safety).

V portfoliu fondu najdeme například Microsoft Corporation (8,3 %), Adobe Inc. (6,0 %), Alibaba Group Holding Ltd. ADR (5,9 %), Alphabet Inc. Class C (5,8 %), SAP SE (5,4 %).

Velký úspěch díky růstovému stylu

Za svůj velký úspěch vděčí portrétovaný fond jednoznačnému přilnutí k růstovému stylu. V jeho prospěch hovoří silná nadvýkonnost vůči průměru (růstové) konkurence. Fond jasně překonal všechny potenciálně konkurenční globální akciové fondy s růstovým stylem.

Portrétovaný fond uvítají jako zajímavý doplněk portfolia dynamičtí investoři, kteří usilují o nadstandardní dlouhodobé zhodnocení a věří v další náskok růstového stylu.

Zdroj: FOND SHOP 20/2020

Zdroj: FOND SHOP 20/2020

Celý článek ve formě tzv. Miniportrétu fondu Amundi Funds Polen Capital Global Growth.


Právní upozornění:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi (včetně CPR, First Eagle, Polen) nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.