Oznámení o splynutí fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový

09.10.2014

Představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s ., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č. p. 713, IČO 60196769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „ IKS KB“)

oznamuje,

že dne 9.10.2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení splynutí fondů (č.j. 2014/040855/CNB/570)

Zanikající fondy
Nový fond

IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS Akciový PLUS)
IKS Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS Akciový - Střední a východní Evropa)
KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (KB Akciový)


Splynutí fondů se uskuteční ke dni 1.1.2015 (tj. rozhodný den splynutí). Ke dni splynutí dochází ke zrušení fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový a vzniku fondu IKS Akciový - Střední a východní Evropa.
K tomuto dni budou provedena ocenění majetku v zanikajících fondech, jejichž výsledky budou sloužit jako podklad pro stanovení přepočítacího koeficientu při výměně podílových listů zanikajících fondů za podílové listy nového fondu.

Po stanovení přepočítacího koeficientu budou bez zbytečného odkladu všem podílníkům zanikajících fondů vyměněny podílové listy za podílové listy příslušného nového fondu, nejpozději však do třech měsíců ode dne splynutí. Výměna podílových listů proběhne automaticky a zajistí ji IKS KB. Podílníci zanikajících fondů se tedy stanou podílníky nového fondu. Výpisy o vydání podílových listů nového fondu budou podílníkům zaslány podle systému shodného s vydáváním podílových listů při nových investicích, tj. zaslány na adresu, kterou při uzavírání smlouvy podílníci udali jako adresu pro doručování zásilek. Podílníkům zanikajících fondů budou podílové listy vyměněny za podílové listy nového fondu bez uplatnění přirážky nebo srážky nebo jiného poplatku.

Podílníci zanikajících fondů mohou po dobu 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení (tj. od 9.10. do 9.12.2014) přestoupit do jiného standardního nebo speciálního fondu obhospodařovaného IKS KB / Amundi dle jejich výběru, a to bez srážky na straně odkupovaného fondu a s mimořádným zvýhodněním bez vstupní přirážky na straně cílového fondu. Podmínky minimálních investic a další podmínky investic do těchto fondů tímto nejsou dotčeny.

Podílníci zanikajících fondů, kteří se splynutím nesouhlasí, mají, kromě možnosti přestoupit do jiného fondu, zákonné právo na odkoupení svých podílových listů ještě před splynutím. Podílníci mají právo na odkoupení podílového listu bez srážky po dobu 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení (tj. od 9.10. do 9.12.2014).

Přestupování a odkupování bude probíhat prostřednictvím sítě poboček Komerční banky, a.s.

Pokud podílníci zanikajících fondů nevyužijí možnosti přestupu nebo odkupu, stanou se automaticky podílníky nového fondu a bude pro ně platit investiční strategie, poplatková struktura a další náležitosti dle statutu tohoto fondu.

Přibližně na dobu 9 pracovních dnů před a 6 pracovních dnů po dni splynutí může být z důvodu řádného technického zajištění výměny podílových listů v souladu se zákonem pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů fondů dotčených splynutím. Informace o přesných datech pozastavení bude uveřejněna na www.iks-kb.cz před vlastním pozastavením.

Statut nového fondu vzniklého splynutím je uveřejněn a poskytován v sídle IKS KB, na prodejních místech (zejména pobočky Komerční banky, a.s.) a na internetových stránkách společnosti ( www.iks-kb.cz ). Sdělení klíčových informací bude před rozhodným dnem uveřejňováno a poskytováno stejným způsobem. Na stejných místech jsou též k dispozici informace k fondům, do kterých je možné přestoupit (zejména jejich statuty, sdělení klíčových informací a ceník).

Zrušením podílového fondu splynutím a nabytím podílových listů přejímajícího fondu se nepřerušuje časový test 3 roky pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů od daně z příjmů, které je uplatnitelné u fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku a pokud vlastnily podílové listy déle než 3 roky (viz § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).


Podílníci držící listinné podílové listy fondu IKS Akciový PLUS:

V souvislosti se splynutím fondů dojde k přeměně listinných podílových listů na zaknihované podílové listy. Předpokladem je vrácení listinných podílových listů fondu IKS Akciový PLUS do IKS. Pro vrácení listinných podílových listů IKS KB určuje lhůtu 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení (tj. od 9.10. do 9.12.2014).

O nevrácených podílových listech bude vedena zvláštní evidence, která bude doplňovat evidenci podílových listů fondu IKS Akciový - Střední a východní Evropa. Kdykoli majitel podílového listu zrušeného fondu předloží listinný podílový list (míněno po uplynutí lhůty pro výměnu), bude výměna realizována i dodatečně. Do doby předložení listinného podílového listu zrušeného fondu a jeho výměny však jeho majitel nemůže uplatnit nárok na zpětný odkup podílového listu fondu IKS Akciový – Střední a východní Evropa. IKS při výměně podílových listů nebude uplatňovat žádnou přirážku. Právo podílníka fondu IKS Akciový PLUS na výměnu podílového listu uplynutím lhůty pro jeho vrácení nezaniká, avšak může být realizováno pouze při předložení podílového listu rušeného fondu nebo jiného dokladu, který připouští právní předpis (např. rozhodnutí v umořovacím řízení).


Přílohy:
Statut fondu IKS Akciový - Střední a východní Evropa

Oznámení o záměru splynutí podílových fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový

16.09.2014

Představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č. p. 713, IČO 60196769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „IKS KB“)

oznamuje,

že IKS KB požádala Českou národní banku o povolení splynutí níže uvedených podílových fondů obhospodařovaných a administrovaných IKS KB do uvedeného nového fondu:

Zanikající fondy Nový fond
IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS Akciový PLUS)
IKS Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS Akciový - Střední a východní Evropa)
KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (KB Akciový)


Splynutí fondů se uskuteční ke dni 1.1.2015 (tj. rozhodný den splynutí). Ke dni splynutí dochází ke zrušení fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový a vzniku fondu IKS - Střední a východní Evropa.

Důvodem splynutí je především zefektivnění správy podílových fondů. Oba stávající fondy jsou fondy s podobnou investiční strategií a rizikovým profilem.

Popis jednotlivých fondů:

KB Akciový (zanikající fond) vznikl v roce 2007 jako fond investující majoritně do českých aktiv, ale s ohledem na nízký počet kvalitních tuzemských titulů bylo portfolio doplněno o maďarské a polské akcie. Zájem investorů o fond je minimální vzhledem k malé diverzifikaci.

IKS Akciový PLUS (zanikající fond) byl založen v roce 2000 pod názvem IKS Fond světových indexů, jako fond s globální investiční strategií a významnou expozicí v USA. Od konce roku 2007 byla změněna strategie a fond se zaměřil na region střední a východní Evropy. Tuto strategii převezme i nový fond. Výkonnost fondu byla historicky poznamenána dvěma hlubokými propady na akciových trzích (2000 a 2008) a negativními dopady měnového rizika (posílení koruny proti dolaru a eura). O fond je z těchto důvodů minimální zájem.

IKS Akciový - Střední a východní Evropa (nový fond) bude primárně zaměřen na region střední a východní Evropy s možností částečného rozšíření investičního prostoru směrem k ostatním rozvojovým zemím (zejména Turecko, Čína, Indie, Brazílie). Širší diverzifikace umožní i zachovat vysokou likviditu aktiv a omezit negativní dopady neočekávaných zvratů v jednom regionu.

Zároveň se splynutím podílových fondů by mělo dojít také k zaknihování zbývajících listinných podílových listů fondu IKS Akciový PLUS.

Splynutím nedochází k poškození zájmů podílníků zrušovaných fondů. Podrobné informace týkající se splynutí fondů budou zveřejněny na stránkách IKS KB v návaznosti na schvalovací proces ČNB.

Otevíráme korunovou třídu First Eagle Amundi International Fund

10.09.2014

Velmi úspěšný smíšený fond First Eagle Amundi International Fund otevírá 10. září korunovou třídu. Čtěte dále

Sloučení fondů Amundi Funds Equity Emerging Europe a Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance

18.08.2014

Upozorňujeme podílníky, že 12. září 2014 dojde ke sloučení fondů Amundi Funds Equity Emerging Europe (pohlcovaný fond) a Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (pohlcující fond). Čtěte dále

Aktualizace statutů podílových fondů IKS KB

18.07.2014

Představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. schválilo na svém zasedání dne 18.7.2014 aktualizaci statutů následujících podílových fondů. Čtěte dále