Přestupy mezi IKS fondy vypořádáme kurzem k jednomu dni

17.12.2014

Představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS) na svém zasedání rozhodlo o změně statutů fondů, která umožní realizovat přestupy mezi vyjmenovanými fondy v jeden den. Čtěte dále

Komentář portfolio manažera k situaci na ruském trhu

16.12.2014

Ruský trh je pod neustálým negativním tlakem, který způsobují hlavně dva faktory – oslabení ceny ropy na světových trzích a oslabování rublu. Čtěte dále

Více jak 20 tisíc investorů věří fondům KB Privátní správa aktiv (PSA)

03.12.2014

Podle oficiálních statistik AKAT ČR dosahují investice Čechů ve fondech kolektivního investování 316 miliard Kč (stav ke konci září 2014). Čtěte dále

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na přelomu roku 2014/2015

13.11.2014

Představenstvo Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS KB) schválilo dne 12.11.2014 ustanovení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných IKS KB. Čtěte dále

Oznámení o splynutí fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový

09.10.2014

Představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s ., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č. p. 713, IČO 60196769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „ IKS KB“)

oznamuje,

že dne 9.10.2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení splynutí fondů (č.j. 2014/040855/CNB/570)

Zanikající fondy
Nový fond

IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS Akciový PLUS)
IKS Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS Akciový - Střední a východní Evropa)
KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (KB Akciový)


Splynutí fondů se uskuteční ke dni 1.1.2015 (tj. rozhodný den splynutí). Ke dni splynutí dochází ke zrušení fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový a vzniku fondu IKS Akciový - Střední a východní Evropa.
K tomuto dni budou provedena ocenění majetku v zanikajících fondech, jejichž výsledky budou sloužit jako podklad pro stanovení přepočítacího koeficientu při výměně podílových listů zanikajících fondů za podílové listy nového fondu.

Po stanovení přepočítacího koeficientu budou bez zbytečného odkladu všem podílníkům zanikajících fondů vyměněny podílové listy za podílové listy příslušného nového fondu, nejpozději však do třech měsíců ode dne splynutí. Výměna podílových listů proběhne automaticky a zajistí ji IKS KB. Podílníci zanikajících fondů se tedy stanou podílníky nového fondu. Výpisy o vydání podílových listů nového fondu budou podílníkům zaslány podle systému shodného s vydáváním podílových listů při nových investicích, tj. zaslány na adresu, kterou při uzavírání smlouvy podílníci udali jako adresu pro doručování zásilek. Podílníkům zanikajících fondů budou podílové listy vyměněny za podílové listy nového fondu bez uplatnění přirážky nebo srážky nebo jiného poplatku.

Podílníci zanikajících fondů mohou po dobu 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení (tj. od 9.10. do 9.12.2014) přestoupit do jiného standardního nebo speciálního fondu obhospodařovaného IKS KB / Amundi dle jejich výběru, a to bez srážky na straně odkupovaného fondu a s mimořádným zvýhodněním bez vstupní přirážky na straně cílového fondu. Podmínky minimálních investic a další podmínky investic do těchto fondů tímto nejsou dotčeny.

Podílníci zanikajících fondů, kteří se splynutím nesouhlasí, mají, kromě možnosti přestoupit do jiného fondu, zákonné právo na odkoupení svých podílových listů ještě před splynutím. Podílníci mají právo na odkoupení podílového listu bez srážky po dobu 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení (tj. od 9.10. do 9.12.2014).

Přestupování a odkupování bude probíhat prostřednictvím sítě poboček Komerční banky, a.s.

Pokud podílníci zanikajících fondů nevyužijí možnosti přestupu nebo odkupu, stanou se automaticky podílníky nového fondu a bude pro ně platit investiční strategie, poplatková struktura a další náležitosti dle statutu tohoto fondu.

Přibližně na dobu 9 pracovních dnů před a 6 pracovních dnů po dni splynutí může být z důvodu řádného technického zajištění výměny podílových listů v souladu se zákonem pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů fondů dotčených splynutím. Informace o přesných datech pozastavení bude uveřejněna na www.iks-kb.cz před vlastním pozastavením.

Statut nového fondu vzniklého splynutím je uveřejněn a poskytován v sídle IKS KB, na prodejních místech (zejména pobočky Komerční banky, a.s.) a na internetových stránkách společnosti ( www.iks-kb.cz ). Sdělení klíčových informací bude před rozhodným dnem uveřejňováno a poskytováno stejným způsobem. Na stejných místech jsou též k dispozici informace k fondům, do kterých je možné přestoupit (zejména jejich statuty, sdělení klíčových informací a ceník).

Zrušením podílového fondu splynutím a nabytím podílových listů přejímajícího fondu se nepřerušuje časový test 3 roky pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů od daně z příjmů, které je uplatnitelné u fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku a pokud vlastnily podílové listy déle než 3 roky (viz § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).


Podílníci držící listinné podílové listy fondu IKS Akciový PLUS:

V souvislosti se splynutím fondů dojde k přeměně listinných podílových listů na zaknihované podílové listy. Předpokladem je vrácení listinných podílových listů fondu IKS Akciový PLUS do IKS. Pro vrácení listinných podílových listů IKS KB určuje lhůtu 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení (tj. od 9.10. do 9.12.2014).

O nevrácených podílových listech bude vedena zvláštní evidence, která bude doplňovat evidenci podílových listů fondu IKS Akciový - Střední a východní Evropa. Kdykoli majitel podílového listu zrušeného fondu předloží listinný podílový list (míněno po uplynutí lhůty pro výměnu), bude výměna realizována i dodatečně. Do doby předložení listinného podílového listu zrušeného fondu a jeho výměny však jeho majitel nemůže uplatnit nárok na zpětný odkup podílového listu fondu IKS Akciový – Střední a východní Evropa. IKS při výměně podílových listů nebude uplatňovat žádnou přirážku. Právo podílníka fondu IKS Akciový PLUS na výměnu podílového listu uplynutím lhůty pro jeho vrácení nezaniká, avšak může být realizováno pouze při předložení podílového listu rušeného fondu nebo jiného dokladu, který připouští právní předpis (např. rozhodnutí v umořovacím řízení).


Přílohy:
Statut fondu IKS Akciový - Střední a východní Evropa