Nová americká regulace může být velmi příznivá pro tematické fondy

21.09.2022

Nová americká regulace může být velmi příznivá pro tematické fondy

 

Minulý měsíc podepsal americký prezident Joe Biden zákon o snížení inflace (The Inflation Reduction Act – IRA), jehož součástí je i finanční podpora investic do energetiky a podpora čisté energie. Zákon vyčleňuje finanční prostředky na opatření v oblasti energetiky, čisté energie a klimatu, díky čemuž by USA měly do roku 2030 dosáhnout přibližně 40% snížení emisí. Celkově vláda počítá s výdaji ve výši 369 miliard dolarů a jedná se tak o největší investici do klimatu v historii USA.

Oblasti, které zákon zahrnuje, jsou větrná, solární a jaderná energie, skladování energie, energetická účinnost, elektrická vozidla, vodík a biopaliva. Konkrétní forma podpory bude mít podobu:

  • Daňových úlev na čisté zdroje elektřiny a zařízení ke skladování energie s cílem urychlit přechod na čistou energii
  • Daňových balíčků a grantů na čistá paliva a užitková vozidla s čistou energií vedoucí ke snížení emisí z odvětví nákladní dopravy
  • Podpory zaměřené na zvýšení energetické účinnosti domácností díky čemuž budou například tepelná čerpadla, střešní solární panely, elektrické vytápění a ohřívače vody dostupnější
  • Finanční podpory šetrných zemědělských postupů
  • Výhodných daňových podmínek pro spotřebitele na nákup nových i ojetých vozidel na čistou energii

Odvětví, která budou podle našeho názoru ze zákona těžit nejvíce, jsou:

  • Výroba obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná a geotermální)
  • Zařízení pro skladování energie
  • Dodavatelé elektrických vozidel a baterií
  • Zemědělská infrastruktura
  • Udržitelná paliva pro dopravu (např. vodík)

Tento zákon plně reaguje na dlouhodobé faktory, kterým čelíme v oblasti infrastruktury - rostoucí poptávka, nedostatečná nabídka, podpůrná regulace, potřeba výdajů na infrastrukturu a technologické inovace. Zároveň navazuje na další opatření, jako jsou evropský Green Deal, zákon o investicích do infrastruktury a pracovních míst (IIJA) a REPowerEU, pokud jde o podporu politiky v oblasti klimatu.

„Dle našeho názoru bude zákon o snížení inflace výrazně podporovat širokou škálu odvětví zaměřených na energetický přechod k čistým zdrojům.“

Treasa Ni Chonghaile, Senior Portfolio Manager ve společnosti KBIGI

Ve společnosti Amundi věříme, že příležitost v oblasti energetické transformace je obrovská a stále roste. Výše uvedené informace o vládní podpoře mohou představovat konkrétně velmi dobrou zprávu pro fondy KBI Global Sustainable Infrastructure Strategy a CPR Invest - Hydrogen. Pro více informací se podívejte na detaily zmíněných fondů:


Přejít na detail fondu KBI Global Sustainable InfrastructurePřejít na detail fondu CPR Invest – HydrogenUpozornění: 

KBI Global Investors Ltd. působí jako investiční manažer a distributor KBI Funds ICAV (UCITS). Většinovým vlastníkem KBI Global Investors Ltd. je společnost Amundi Asset Management.

Marketingová komunikace. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient muže být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne o vyplacení nebo nevyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com, www.amundi.cz. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tento materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Tento materiál není určen americkým osobám a není zamýšlen pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly. Informace jsou platné k 02.09.2022.