KB Private Equity

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008474798

Exkluzivně pro klienty Privátního bankovnictví Komerční banky jsme připravili fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do private equity - KB Private Equity fond

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +12.93% +12.93% +12.93% +12.93% +20.65% +90.94% +100.77%
Výkon p.a. - - - - - +9.84% +13.81% +8.54%

Co vám může fond přinést?

i fond se oceňuje 1x ročně

Fond je uzavřen pro nové investice

Toto unikátní řešení umožňuje investovat relativně nižší objem finančních prostředků do třídy aktiv, která je obvykle dostupná jen pro velké investory. Minimální investice do private equity fondů jinak typicky dosahuje mnoha milionů EUR, fondy jsou zaměřeny zejména na institucionální investory.

Unikátní řešení, které umožní vybraným klientům Privátního bankovnictví KB podílet se na investici do private equity aktiv zejména v České republice a na Slovensku. Fond je řízen Amundi CR, poradcem podkladového private equity fondu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) bude Genesis Capital.

Fond kvalifikovaných investorů exkluzivní investiční příležitost pro klienty Privátního bankovnictví KB. Investorem mohou být pouze tzv. kvalifikovaní investoři dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Cílovaný čistý roční výnos KBPEF 9 - 12 %, v závislosti na úspěšnosti podkladových investic fondu (respektive GPEF III).

Investice KBPEF - fond investuje až 100 % hodnoty majetku do účasti v Genesis Private Equity Fund III (GPEF III).

Investiční cíle GPEF III - dosáhnout nadprůměrného zhodnocení prostřednictvím investic zejména do malých a středních podniků se sídlem především v ČR a na Slovensku (cílováno 10-14 investic).

Expertíza Genesis Capital - vedoucí manažer private equity fondů ve střední a východní Evropě od roku 1999, dosud tři fondy s celkovým objemem 100 mil. EUR, realizovány nákupy více než 30 a prodeje více než 20 společností. Dosavadní investoři do private equity fondů Genesis Capital zahrnují European Bank for Reconsruction and Development (EBRD), International Financial Corporation, Abu Dhabi Investment Authority, European Investment Fund od Evropské investiční banky (EIB), Českou spořitelnu, Gimv, Eq Private Equity a Letterkany Holding (investiční společnost Lakshmi Mittala).

Cílovaný objem upsaných prostředků do GPEF III je 60 - 80 mil. EUR.

Investiční cyklus GPEF III - pěti až šestileté období, během kterého jsou vyhledávány vhodné investiční příležitosti a prostředky postupně rozinvestovány, druhé pěti až šestileté období, ve kterém dochází k postupné realizaci investic.

Fond je vytvořen na dobu určitou - jedná se o investici s horizontem 10 let.

Uzavřený podílový fond - možnost postupně investovat maximum prostředků do private equity investic, neboť nebude potřeba držet likvidní prostředky na zajištění odkupu podílových listů. Investor nemůže, na rozdíl od otevřených podílových fondů, požádat o odkup podílových listů v průběhu celé doby existence fondu.

Omezená likvidita investice - po dobu trvání fondu nebude organizován sekundární trh, převoditelnost jen mezi kvalifikovanými investory. KB ani IKS KB nemají povinnost najít investorovi protistranu nebo podílové listy odkoupit do svého portfolia.

Možnost zpětného odkupu podílových listů v případě zpeněžení investovaných aktiv v průběhu trvání fondu může IKS KB rozhodnout o mimořádném odkupu podílových listů fondu proporčně tak, aby podíly podílníků fondu zůstaly nezměněné.

Minimální investice - 3,75 mil. CZK (platí zákonný požadavek minimálně 125 tis. EUR).

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +12.93% +12.93% +12.93% +12.93% +20.65% +90.94% +100.77%
Výkon p.a. - - - - - +9.84% +13.81% +8.54%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- +12.93% +6.84% +14.33% +17.23% +18.08% +7.35% +2.86% -4.77% -

Výhody fondu

 • Toto řešení umožňuje investovat nižší objem finančních prostředků do třídy aktiv, která je obvykle dostupná jen velkým institucionálním investorů(banky, pojišťovny, penzijní fondy).

  Fond kvalifikovaných investorů - exkluzivní investiční příležitost pro klienty Komerční banky.

  Cílovaný čistý roční výnos KBPEF 9 - 12 %, v závislosti na úspěšnosti podkladových investic fondu (respektive GPEF III).

 • Informace o výplatách přebytečné hotovosti:

  Datum výplaty
  Výše výplaty na jeden podílový list
  (CZK na podílový list)
  Srpen 2019
  0,050
  Srpen 2022
  0,332


 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.