KB Private Equity 2

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475076

Podílový fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do private equity (účast na podnikání) a private debt (korporátní dluh neregistrovaný pro obchodování na kapitálových trzích).

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +5.95% +5.95% +5.95% +5.95% +9.03% +31.58% +31.87%
Výkon p.a. - - - - - +4.42% +5.64% +4.41%

Co vám může fond přinést?

i fond se oceňuje 1x ročně

Fond je uzavřen pro nové investice

Fond KB Private Equity 2 investuje až 100 % prostředků do účasti na různých fondech zaměřených na investování v západní a v menší míře i střední Evropě, které dále řídí private equity a private debt investice (tzv. cílové fondy). Vybrané cílové fondy jsou řízeny výhradně zkušenými správci.

Fond kvalifikovaných investorů - exkluzivní investiční příležitost pro klienty Komerční banky. Investorem mohou být pouze tzv. kvalifikovaní investoři dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Toto řešení umožňuje investovat nižší objem finančních prostředků do třídy aktiv, která je obvykle dostupná jen velkým institucionálním investorů(banky, pojišťovny, penzijní fondy) kvůli požadavkům na výši minimální investice a profesionální investory, kterým je přizpůsobena právní struktura. Minimální výše investice je 1 mil. CZK.

Fond KB Private Equity 2 investuje až 100 % prostředků do účastí v přibližně 10 cílových fondech zaměřených na investování v západní a v menší míře i střední Evropě. Cílové fondy jsou řízeny výhradně zkušenými správci, kteří se často na trzích private equity a private debt pohybují již více než 20 let.

Přibližně 70 % prostředků fondu KB Private Equity 2 bude investováno do cílových fondů zaměřených na private equity a 30 % prostředků do cílových fondů zaměřených na private debt. Poměr obou složek se bude v průběhu existence fondu měnit – na počátku bude více převažovat investice do složky private debt, naopak tato složka by měla postupně klesat k nule, jak budou jednotlivé investice splaceny.

Jde o uzavřený podílový fond, podílník tedy nemá právo požádat o zpětný odkup podílových listů. Tato zdánlivá nevýhoda umožňuje investovat maximum shromážděných prostředků podílníků do cílových fondů private equity a private debt aktiv, neboť fond nemusí tvořit rezervy na odkupy, a zároveň jsou chráněni podílníci před poklesem hodnoty fondu z důvodu vynuceného odprodeje aktiv kvůli výraznějšímu odkupu většího podílníka.

Cílovaná vnitřní míra výnosovosti fondu KB PEF 2 je 7-8 % ročně. Výnos není garantovaný a závisí na úspěšnosti investic jednotlivých cílových fondů. Odhad bere v úvahu správcovský poplatek fondu ve výši 1,25 % ročně a případnou výkonnostní odměnu.

Investiční horizont fondu KB PEF 2, který je definován jako maximálně 14 let, je potřebné chápat především jako očekávanou formální dobu existence fondu od jeho vzniku do ukončení jeho činnosti, tedy maximální dobu do likvidace fondu. Správce fondu předpokládá, že fond ukončí svoji činnost již okolo 12. roku, přičemž nejsilnější cash flow lze očekávat mezi 7. až 11. rokem.

Omezená likvidita investice - po dobu trvání fondu nebude organizován sekundární trh, převoditelnost bude jen mezi kvalifikovanými investory. KB ani IKS KB nemají povinnost najít investorovi protistranu nebo podílové listy odkoupit do svého portfolia.

Celkový cílovaný objem úpisu je 30 mil. EUR. Upsané prostředky jsou bezprostředně investovány do fondu KB Private Equity 2.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +5.95% +5.95% +5.95% +5.95% +9.03% +31.58% +31.87%
Výkon p.a. - - - - - +4.42% +5.64% +4.41%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- +5.95% +2.91% +13.48% +4.14% +2.12% +0.11% +0.11% - -

Výhody fondu

 • Fond kvalifikovaných investorů - exkluzivní investiční příležitost pro klienty Komerční banky. 

  Toto řešení umožňuje investovat nižší objem finančních prostředků do třídy aktiv, která je obvykle dostupná jen velkým institucionálním investorů(banky, pojišťovny, penzijní fondy).

  Cílovaná vnitřní míra výnosovosti fondu KB PEF 2 je 7-8 % ročně.

 • Informace o výplatách přebytečné hotovosti:

  Datum výplaty
  Výše výplaty na jeden podílový list
  (CZK na podílový list)
  Září 2022
  0,054
 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.