Realitní fond KB 2 - Třída A

Investujte do komerčních nemovitostí v České republice. Zaměřujeme se převážně na komerční nemovitosti v atraktivních dobře zavedených lokalitách (především v Praze) v předpokládaném počtu 2–4 budov. Minimální investice je ve výši 1 mil. CZK

Tabulka výkonnosti k 31.12.2020

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - -1.77% -1.77% -1.77% -1.77% +5.16% - +8.91%
Výkon p.a. - - - - - +2.55% - +1.99%

Portfolio nemovitostí

Koncept fondu

 • Fond je určen pro dlouhodobé investory a jeho smyslem je zvýšení diverzifikace investičního portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy, tedy aktiv, jejichž hodnota je do značné míry nezávislá na vývoji cen konvenčních finančních instrumentů.
 • Po stránce výkonnosti si fond klade za cíl pravidelný roční výnos z nájemného, který by měl být v dlouhém horizontu významně vyšší než výnosy dluhopisů. Očekávaný výnos z nájemného je s částečným využitím dluhového financování cílován mezi 4 až 6 % p. a. (cílovaný výnos nepředstavuje žádnou garanci jeho dosažení ani garanci návratnosti vloženého kapitálu). Finální zhodnocení bude záviset zejména na obnovách nájemních smluv a prodejní ceně koupených nemovitostí.
 • Celková vnitřní míra výnosovosti pak bude záviset zejména na prodejních cenách nemovitostí v posledních letech fungování fondu a průběžné obnově nájemních smluv.
 • Uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí. Vzhledem k málo likvidnímu charakteru nemovitostí je forma uzavřeného fondu vhodná i z důvodu ochrany investorů, aby požadavek několika investorů na odkup nevedl k nutnosti prodávat nemovitosti nebo nadměrně zvyšovat využití cizího kapitálu ve fondu.
 • Minimální výše investice je 1 mil. CZK, která je stanovena s ohledem na zákonnou regulaci v České republice.
 • •Předpokládaná doba trvání fondu 9 let s možností prodloužení v případě potřeby až na 10 let. 
  Životní cyklus fondu:
  • Investiční fáze - předpokládaná délka je 1,5 až 2 roky, probíhá postupné budování nemovitostního portfolia.
  • Fáze držení a správy nemovitosti (5-7 let) - tato fáze trvá 5 až 7 let, fond drží a spravuje získané nemovitosti prostřednictvím profesionálních správců, jsou generovány příjmy z pronájmu.
  • Fáze prodeje – tato fáze trvá 1 až 2 roky. Nejdůležitější je dostatek času na klidný prodej nemovitostí.
 • Cenou za potenciální vyšší výnos bude nižší likvidita. Fond je koncipovaný jako uzavřený podílový fond, investor nemá právo požádat o zpětný odkup podílových listů. Nepředpokládá se, že by podílové listy fondu byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ani nebude zajišťován sekundární trh podílových listů fondu. V případě požadavku prodat podílové listy bude potřeba najít jiného kvalifikovaného investora, který by měl zájem podílové listy fondu koupit, k čemuž se Komerční banka bude snažit poskytnout součinnost.
 • Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (9 let s možností prodloužení v případě nepříznivé situace na trhu).
 • Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě doporučujeme celkovou koncentraci na portfoliu omezit maximálně na 10 % investičního portfolia, fond je tedy vhodný zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 10 mil. CZK a určitou tolerancí k riziku.