KBPB Conservative Strategy

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475571

Dluhopisy a akcie obchodované na trzích OECD

Tabulka výkonnosti k 30.05.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.34% +0.36% +2.73% +2.85% +2.88% +1.72% - +9.12%
Výkon p.a. - - - - - +0.85% - +1.78%

Co vám může fond přinést?

Investičním cílem Fondu je co nejvyšší zhodnocování majetku ve Fondu v dlouhodobém investičním horizontu investováním zejména do dluhopisů a akcií obchodovaných na trzích OECD. 

Jednotlivá aktiva v majetku Fondu mohou být rozložena následovně: (i) akcie a obdobné cenné papíry a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do akcií, mohou tvořit maximálně 30 % fondového kapitálu Fondu; (ii) dluhové cenné papíry a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, a dluhopisové části portfolií smíšených fondů kolektivního investování mohou tvořit maximálně 100 % fondového kapitálu Fondu; (iii) nástroje peněžního trhu a vklady u Bank v české nebo cizí měně tvoří maximálně 20% fondového kapitálu Fondu; (iv) deriváty (kladná reálná hodnota) maximálně 20% fondového kapitálu Fondu (v) ostatní aktiva pak maximálně 20% fondového kapitálu Fondu. Investice v cizí měně jsou obvykle zajišťovány proti měnovému riziku, celková otevřená měnová pozice fondu nesmí překročit 25 % majetku fondu. 

Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je vhodný pro investory s běžnou zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic a s ohledem na zaměření Fondu jsou ochotni přijmout i vyšší kolísání Aktuální hodnoty Podílového listu. Investiční horizont Fondu je 4 a více let.

Příklady Investic

Převážná část investic je směřována do akcií a dluhopisů.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 30.05.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.34% +0.36% +2.73% +2.85% +2.88% +1.72% - +9.12%
Výkon p.a. - - - - - +0.85% - +1.78%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4.34% -3.52% +2.67% +1.87% +6.28% -2.48% - - - -

Výhody fondu

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 30.4.2023