KBPB Balanced Strategy

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475589

Dluhopisy a akcie obchodované na trzích OECD

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.62% -0.86% -0.37% +1.48% +6.48% +9.40% - +14.36%
Výkon p.a. - - - - - +4.59% - +3.95%

Co vám může fond přinést?

Investičním cílem Fondu je co nejvyšší zhodnocování majetku ve Fondu v dlouhodobém investičním horizontu investováním zejména do dluhopisů a akcií obchodovaných na trzích OECD. 

Jednotlivá aktiva v majetku Fondu mohou být rozložena následovně: (i) akcie a obdobné cenné papíry a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do akcií, mohou tvořit maximálně 70 % fondového kapitálu Fondu; (ii) dluhové cenné papíry a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, a dluhopisové části portfolií smíšených fondů kolektivního investování mohou tvořit maximálně 70 % fondového kapitálu Fondu; (iii) nástroje peněžního trhu a vklady u Bank v české nebo cizí měně tvoří maximálně 20% fondového kapitálu Fondu; (iv) deriváty (kladná reálná hodnota) maximálně 20% fondového kapitálu Fondu (v) ostatní aktiva pak maximálně 20% fondového kapitálu Fondu. Investice v cizí měně jsou obvykle zajišťovány proti měnovému riziku, celková otevřená měnová pozice fondu nesmí překročit 40 % majetku fondu. 

Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud za mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je vhodný pro investory s běžnou zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic a s ohledem na zaměření Fondu jsou ochotni přijmout i vyšší kolísání Aktuální hodnoty Podílového listu. Investiční horizont Fondu je 4 a více let. 

Příklady Investic

Převážná část investic je směřována do akcií a dluhopisů.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.62% -0.86% -0.37% +1.48% +6.48% +9.40% - +14.36%
Výkon p.a. - - - - - +4.59% - +3.95%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+5.62% +2.09% +9.96% -3.55% - - - - - -

Složení portfolia

k 31.10.2021