Realitní fond KB 3 – třída D

Strategie fondu je zaměřena na investice do komerčních nemovitostí v západní Evropě a České republice. Nákupy nemovitostí v západní Evropě jsou realizovány prostřednictvím fondu Amundi Real Estate Prime Europe (AREPE). V České republice pak fond nakupuje nemovitosti napřímo. Hlavními kritérii při výběru nemovitostí jsou dobré umístění s perspektivou dalšího růstu nájmů / ceny, stabilní výnos s preferencí delší průměrné délky nájemních kontraktů u nájemců.

Portfolio nemovitostí

Koncept fondu: 

Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu.

• Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako  investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (10 let s možností prodloužení v případě potřeby delšího času na prodej některé nemovitosti).

• Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě by celková koncentrace na portfoliu neměla překročit 5–10 % finančních aktiv klienta – fond je tedy vhodný zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 10 mil. CZK a s určitou tolerancí k riziku.

• Hlavním zdrojem výnosů fondu je nájem od nájemníků daných budov, popřípadě rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou dané nemovitosti.

• V průběhu existence fondu bude docházet k výplatě přebytečné likvidity, která pochází z nakumulovaných výnosů z nájemného. K první výplatě cash flow by mělo dojít nejdříve tři roky po skončení upisovacího období. Za normálních tržních podmínek a obsazenosti budov by měla výplata přebytečné likvidity probíhat jednou za dva roky.