Realitní fond KB 2 - Třída D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008474905

Exkluzivně pro klienty Privátního bankovnictví Komerční banky jsme připravili fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do komerčních nemovitostí, které jsou pro svoje specifické vlastnosti přirozenou součástí dlouhodobého investičního portfolia. Výhodou řešení je možnost investovat relativně nižší objem finančních prostředků do kvalitních nemovitostí a udržet tak podíl této třídy aktiv v investičním portfoliu v přiměřené míře.

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% -5.87% -5.87% -5.87% -5.87% -1.89% +3.09% +1.60%
Výkon p.a. - - - - - -0.95% +0.61% +0.27%

Co vám může fond přinést?

Koncept KB realitního fondu

 • Fond je určen pro dlouhodobé investory a jeho smyslem je zvýšení diverzifikace investičního portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy, tedy aktiv, jejichž hodnota je do značné míry nezávislá na vývoji cen konvenčních finančních instrumentů.
 • Po stránce výkonnosti si fond klade za cíl pravidelný roční výnos z nájemného, který by měl být v dlouhém horizontu významně vyšší než výnosy dluhopisů. Očekávaný výnos z nájemného je s částečným využitím dluhového financování cílován mezi 5 až 7 % p. a. (v závislosti na počtu a lokalitě pořizovaných nemovitostí, jde o výnos z nájemného s částečným využitím dluhového financování). Finální zhodnocení bude záviset zejména na obnovách nájemních smluv a prodejní ceně koupených nemovitostí.
 • Celková vnitřní míra výnosovosti pak bude záviset zejména na prodejních cenách nemovitostí v posledních letech fungování fondu a průběžné obnově nájemních smluv.
 • Podílový fond kvalifikovaných investorů, jehož podílníky bude tvořit exkluzivní klub klientů Privátního bankovnictví Komerční banky spolu s dceřinými společnostmi Komerční banky.
 • Uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí. Vzhledem k málo likvidnímu charakteru nemovitostí je forma uzavřeného fondu přínosná i z důvodu ochrany investorů, aby požadavek několika investorů na odkup nevedl k nutnosti prodávat nemovitosti nebo nadměrně zvyšovat využití cizího kapitálu ve fondu.
 • Minimální výše investice je 3,75 mil. CZK, která je stanovena s ohledem na zákonnou regulaci v České republice (min. 125 tis. EUR).
 • Fond je vytvořen na dobu určitou (9 let). Celkový investiční horizont 8 až 9 let spočívá na 3 fázích:
  • výběr vhodných nemovitostí (1-3 roky)
  • spravování nemovitostí (5-7 let)
  • odprodej nemovitostí (1-2 roky)
 • Cenou za potenciální vyšší výnos bude nižší likvidita. Fond je koncipovaný jako uzavřený podílový fond, investor nemá právo požádat o zpětný odkup podílových listů. Nepředpokládá se, že by podílové listy fondu byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ani nebude zajišťován sekundární trh podílových listů fondu. V případě požadavku prodat podílové listy bude potřeba najít jiného kvalifikovaného investora, který by měl zájem podílové listy fondu koupit, k čemuž se Komerční banka bude snažit poskytnout součinnost.
 • Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (8-9 let s možností prodloužení v případě nepříznivé situace na trhu).
 • Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě omezte celkovou koncentraci na portfoliu maximálně na 5 % investičního portfolia, fond je tedy určený zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 70 mil. CZK a určitou tolerancí k riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% -5.87% -5.87% -5.87% -5.87% -1.89% +3.09% +1.60%
Výkon p.a. - - - - - -0.95% +0.61% +0.27%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- -5.87% +4.22% -0.86% -1.37% +7.47% -1.45% - - -

Výhody fondu

 • - Zaměření na investice do komerčních nemovitostí

  - Regionální zaměření fondu je Česká republika

  - Diverzifikace portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.