Realitní fond KB 3 – třída D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475878

Strategie fondu je zaměřena na investice do komerčních nemovitostí v západní Evropě a České republice. Nákupy nemovitostí v západní Evropě jsou realizovány prostřednictvím fondu Amundi Real Estate Prime Europe (AREPE). V České republice pak fond nakupuje nemovitosti napřímo. Hlavními kritérii při výběru nemovitostí jsou dobré umístění s perspektivou dalšího růstu nájmů / ceny, stabilní výnos s preferencí delší průměrné délky nájemních kontraktů u nájemců.

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% -1.23% -1.23% -1.23% -1.23% -0.16% - +3.53%
Výkon p.a. - - - - - -0.08% - +0.74%

Co vám může fond přinést?

Koncept fondu: 

Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu.

• Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako  investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (10 let s možností prodloužení v případě potřeby delšího času na prodej některé nemovitosti).

• Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě by celková koncentrace na portfoliu neměla překročit 5–10 % finančních aktiv klienta – fond je tedy vhodný zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 10 mil. CZK a s určitou tolerancí k riziku.

• Hlavním zdrojem výnosů fondu je nájem od nájemníků daných budov, popřípadě rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou dané nemovitosti.

• V průběhu existence fondu bude docházet k výplatě přebytečné likvidity, která pochází z nakumulovaných výnosů z nájemného. K první výplatě cash flow by mělo dojít nejdříve tři roky po skončení upisovacího období. Za normálních tržních podmínek a obsazenosti budov by měla výplata přebytečné likvidity probíhat jednou za dva roky.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% -1.23% -1.23% -1.23% -1.23% -0.16% - +3.53%
Výkon p.a. - - - - - -0.08% - +0.74%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- -1.23% +1.08% +3.70% - - - - - -

Výhody fondu

 • - Zaměření na investice do komerčních nemovitostí

  - Regionální zaměření je západní Evropa a Česká republika

  - Diverzifikace portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 30.9.2020