KB Private Equity 3

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475894

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do investičních fondů, které dále investují do private equity = investice do firem, které nejsou veřejně obchodovány.

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +6.28% +6.28% +6.28% +6.28% +10.07% - +13.44%
Výkon p.a. - - - - - +4.92% - +2.70%

Co vám může fond přinést?

Fond je uzavřen pro nové investice

Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7-9 % p.a. *  po zaplacení všech poplatků

Fond koncentruje to nejlepší ze světa PRIVATE EQUITY, investice je realizována prostřednictvím 8 až 10 fondů soukromého kapitálu v PRIVATE EQUITY, které jsou spravovány předními společnostmi v odvětví jako Blackstone, Advent, ICG, Deutsche a další, investičním procesem výběru fondů je pověřena společnost Amundi.

Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 10 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 14 let.

Investiční strategie podkladových fondů spočívá v získání významného majetkového podílu v cílových společnostech, který umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizovat jejich prodej.

Kombinace tří základních strategiímanaganent buyout (převzetí cílových společností jejich vedením), managementem buy-in (převzetí společnosti externím manažerským týmem) a expansion capital (poskytnutí kapitálu na expanzí společnosti).

Investice do PRIVATE EQUITY jsou přirozenou součástí investičního portfolia vysoce movitých investorů lidí. Obvyklá váha je 5 až 10 % portfolia.

Příznivý daňový režim. Struktura fondu je navržena ve spolupráci s daňovým poradcem tak, aby vyhověla zákonným požadavkům pro příznivé zdanění.

Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do PRIVATE EQUITY tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu. Volné prostředky z realizovaných investic fond vyplácí zpět investorům prostřednictvím odkupu podílových listů.

Účelná geografická diverzifikace - v portfoliu najdeme fondy soukromého kapitálu s globálním zaměřením, dále fondy s působností v západní Evropě a také fondy specializující se na vyhledávání investičních příležitostí v regionu střední a východní Evropy.

Cílové rozložení investic:

 • Globální - 34 %
 • Západní Evropa - 33 %
 • Střední a východní Evropa - 33 %

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +6.28% +6.28% +6.28% +6.28% +10.07% - +13.44%
Výkon p.a. - - - - - +4.92% - +2.70%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- +6.28% +3.57% +4.22% -0.78% -0.33% - - - -

Výhody fondu

 • Toto řešení umožňuje investovat nižší objem finančních prostředků do třídy aktiv, která je obvykle dostupná jen velkým institucionálním investorů(banky, pojišťovny, penzijní fondy).

  Fond kvalifikovaných investorů - exkluzivní investiční příležitost pro klienty Komerční banky.

  Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7-9 % p.a.*  po zaplacení všech poplatků

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.