Realitní fond KB 2 - Třída A

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008474897

Investujte do komerčních nemovitostí v České republice. Zaměřujeme se převážně na komerční nemovitosti v atraktivních dobře zavedených lokalitách (především v Praze) v předpokládaném počtu 2–4 budov. Minimální investice je ve výši 1 mil. CZK

Tabulka výkonnosti k 31.12.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - +3.80% +3.80% +3.80% +3.80% +5.40% +11.37% +14.79%
Výkon p.a. - - - - - +2.66% +2.18% +2.20%

Co vám může fond přinést?

Koncept fondu

 • Fond je určen pro dlouhodobé investory a jeho smyslem je zvýšení diverzifikace investičního portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy, tedy aktiv, jejichž hodnota je do značné míry nezávislá na vývoji cen konvenčních finančních instrumentů.
 • Po stránce výkonnosti si fond klade za cíl pravidelný roční výnos z nájemného, který by měl být v dlouhém horizontu významně vyšší než výnosy dluhopisů. Očekávaný výnos z nájemného je s částečným využitím dluhového financování cílován mezi 4 až 6 % p. a. (cílovaný výnos nepředstavuje žádnou garanci jeho dosažení ani garanci návratnosti vloženého kapitálu). Finální zhodnocení bude záviset zejména na obnovách nájemních smluv a prodejní ceně koupených nemovitostí.
 • Celková vnitřní míra výnosovosti pak bude záviset zejména na prodejních cenách nemovitostí v posledních letech fungování fondu a průběžné obnově nájemních smluv.
 • Uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí. Vzhledem k málo likvidnímu charakteru nemovitostí je forma uzavřeného fondu přínosná i z důvodu ochrany investorů, aby požadavek několika investorů na odkup nevedl k nutnosti prodávat nemovitosti nebo nadměrně zvyšovat využití cizího kapitálu ve fondu.
 • Minimální výše investice je 1 mil. CZK, která je stanovena s ohledem na zákonnou regulaci v České republice.
 • •Předpokládaná doba trvání fondu 9 let s možností prodloužení v případě potřeby až na 10 let. 
  Životní cyklus fondu:
  • Investiční fáze - předpokládaná délka je 1,5 až 2 roky, probíhá postupné budování nemovitostního portfolia.
  • Fáze držení a správy nemovitosti (5-7 let) - tato fáze trvá 5 až 7 let, fond drží a spravuje získané nemovitosti prostřednictvím profesionálních správců, jsou generovány příjmy z pronájmu.
  • Fáze prodeje – tato fáze trvá 1 až 2 roky. Nejdůležitější je dostatek času na klidný prodej nemovitostí.
 • Cenou za potenciální vyšší výnos bude nižší likvidita. Fond je koncipovaný jako uzavřený podílový fond, investor nemá právo požádat o zpětný odkup podílových listů. Nepředpokládá se, že by podílové listy fondu byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ani nebude zajišťován sekundární trh podílových listů fondu. V případě požadavku prodat podílové listy bude potřeba najít jiného kvalifikovaného investora, který by měl zájem podílové listy fondu koupit, k čemuž se Komerční banka bude snažit poskytnout součinnost.
 • Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (9 let s možností prodloužení v případě nepříznivé situace na trhu).
 • Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě omezte celkovou koncentraci na portfoliu maximálně na 10 % investičního portfolia, fond je tedy určený zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 10 mil. CZK a určitou tolerancí k riziku.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 31.12.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - +3.80% +3.80% +3.80% +3.80% +5.40% +11.37% +14.79%
Výkon p.a. - - - - - +2.66% +2.18% +2.20%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - +3.80% +1.54% -1.77% +7.05% +0.49% +3.07% - -

Výhody fondu

 • - Zaměření na investice do komerčních nemovitostí

  - Regionální zaměření fondu je Česká republika

  - Diverzifikace portfolia klientů do aktiv mimo finanční trhy

 • Informace o výplatách přebytečné hotovosti:

  Datum výplaty 
  Výše výplaty na jeden podílový list
  (CZK na podílový list)
  Únor 2021
  0,0320
  Únor 2022
  0,0220


 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.